Didactica

ཁྱོད་རའི་བརའུ་ཟར་ནང་ ཀུ་ཀིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ།

སློབ་ཚན་ལ་ལོ་གཅིག་གིས་ཡང་ཅིན་མགྱོནམ་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་བཅུག་འོང་།

ནཱ་ལུ་ ཁྱོད་འགོ་དང་པ་ཨིན་ན?

Hi! སློབ་ཚན་ནང་འཛུལ་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཝེབ་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ལུ་ཁྱོད་རའི་རྩིས་ཐོ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སྐར་མ་གཅིག་འགོར་འོང་། སློབ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཤུལ་ལས་མ་དགོ་མི་ one-time "enrolment key" ཡོདཔ་འོང་། རིམ་པ་དེ་སྦེ་ཨིན:
  1. རྩིས་ཐོ་གསརཔ་འབྲི་ཤོག་ནང་ཁྱོད་རའི་རྒྱས་བཤད་ཚུ་བཀང་།
  2. དེ་འཕྲོ་ལས་རང་ཁྱོད་རའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ནང་གློག་འཕྲིན་གཏང་འོང་།
  3. གློག་འཕྲིན་ལྷག་ཞིནམ་ལས་འདི་ནང་ཡོད་མི་ཝེབ་འབྲེལ་ལམ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད
  4. ཁྱོད་རའི་རྩིས་ཐོ་ངེས་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ཁྱོད་ནང་བསྐྱོད་འབད་དེ་འོང་།
  5. ད་ ཁྱོད་ར་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་མནོ་མི་སློབ་ཚན་སེལ་འཐུ་འབད
  6. ཁྱོད་ "ཐོ་བཙུགས་ ལྡེ་ཡིག་" གི་དོན་ལུ་ནུས་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ - ཁྱོད་རའི་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱེན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། འདི་གིས་ཁྱོད་སློབ་ཚན་ནང་ "ཐོ་བཙུགས་" འབད་འོང་།
  7. ད་ཁྱོད་ཀྱིས་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་ ད་ལས་ཕར་ ཁྱོད་ར་ཐོ་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་སློབ་ཚན་གང་རུང་ནང་ ནང་བསྐྱོད་དང་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ (ཤོག་ལེབ་འདི་གི་འབྲི་ཤོག་ནང་) ཁྱོད་རའི་སྒེར་དོན་ལག་ལེན་པའི་མིང་དང་ཆོག་ཡིག་རྐྱངམ་གཅིག་བཙུག་དགོ།